k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


Follow us

Insta

Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales


Szukaj

Regulamin Wypożyczalni

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:

F.H.U. Metal-Tabor Wojciech Mordarski

Ptaszkowa 867, 33-333 Ptaszkowa

NIP: 734-271-65-09, REGON: 492956237

zwany dalej DRIM TIM Wypożyczalnia Dekoracji

Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług DRIM TIM Wypożyczalnia Dekoracji, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.

2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą lub transportem własnym DRIM TIM Wypożyczalnia Dekoracji za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia. Dogodna data transportu DRIM TIM Wypożyczalnia Dekoracji zostanie ustalana pomiędzy DRIM TIM Wypożyczalnia Dekoracji, a Zamawiającym przed wydarzeniem.

3. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na 10 dni przed wysyłką o maksymalnie +/-15% (w górę, wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).

4. Wypożyczane artykuły zostaną zwrócone na magazyn DRIM TIM Wypożyczalnia Dekoracji w takim stanie, w jakim był dostarczony, czyli właściwie wyczyszczony dokładnie spakowany i wysłany w oryginalnym opakowaniu do 2 dni roboczych po dacie wydarzenia, osobiście lub poprzez firmę kurierską. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości podanej w umowie.

5. DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm transportowych i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku.

Każdorazowo należy otworzyć i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, zwłaszcza jeśli paczka ma widoczne ślady naruszenia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń naszych dekoracji, należy spisać protokół oraz zrobić zdjęcia i jak najszybciej skontaktować się z nami. Odpowiedzialność za uszkodzenie paczki w transporcie spoczywa na firmie kurierskiej. Wszystkie paczki są ubezpieczone zgodnie z wartością. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki w przedmiotach muszą być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie po odbiorze

przesyłki. Tego typu uwagi zgłoszone po terminie uroczystości, nie będą stanowić podstaw do zgłoszenia reklamacji.

6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zachować szczególną troskę o wynajmowane elementy wynajmującego przed kradzieżą̨, uszkodzeniem, zniszczeniem i innymi zdarzeniami losowymi i/lub spowodowanymi przez osoby trzecie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w elementach ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do uiszczenia kwoty pieniężnej pozwalającej na odtworzenie poniesionych strat przez Wynajmującego.

W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zakupu przedmiotu. Do uszkodzeń w przypadku produktów tekstylnych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.

Strony uzgadniają, że Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności również za utracone korzyści i zyski, które powstały w wyniku braku możliwości wykorzystania wypożyczonych elementów z jakiegokolwiek powodu i przyczyn.

7. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste i wyprasowane (materiały), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. DRIM TIM Wypożyczalnia Dekoracji zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.

8. W przypadku niezwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie

postępowanie sądowe.

9. Ogólną wartość prac określa DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.

10. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.

11. Koszt przesyłki zwrotnej do DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.

12. W przypadku otrzymania towaru na palecie, klient musi dokonać zwrotu towaru oraz palety. Paleta, tak samo jak produkty, jest wypożyczana klientowi na potrzeby transportu i obowiązują w jej przypadku wszystkie punkty dotyczące zasad wypożyczenia. Klient zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie potrącona z kaucji.

13. DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona do 7 dni roboczych po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.

14. Zamawiający otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 3 dni roboczych po

złożeniu zamówienia. Na wpłatę zadatku, zgodnie z umową, Zamawiający ma 3 dni

robocze. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.

15. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI nie później niż 10 dni przed spodziewaną datą wysyłki lub odbioru, w gotówce lub przelewem na konto:

F.H.U. Metal-Tabor Wojciech Mordarski

Ptaszkowa 867, 33-333 Ptaszkowa

NIP: 734-271-65-09, REGON: 492956237

nr konta

ING BANK ŚLĄSKI

Konto 47 1050 1722 1000 0097 1693 8692

Numer rachunku IBAN :

PL 47 1050 1722 1000 0097 1693 8692

Numer BIC (SWIFT):

INGBPLPW

18. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego po wpłacie zadatku nie jest on

zwracany.

19. przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni przed

uroczystością, DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI tytułem kary umownej ma prawo zatrzymać 70% ogólnej wartości usługi.

20. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

21. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.

22. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.

23. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.

24. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy).

Administratorem danych osobowych jest F.H.U. Metal-Tabor Wojciech Mordarski

Ptaszkowa 867, 33-333 Ptaszkowa. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI . W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z DRIM TIM WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI

na adres e-mail: wypożyczalnia@drimtim.com.pl

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

You don't have permission to register